តេស្តតម្រងនោម

ពិភាក្សាជាមួយឱសថបណ្ឌិត

ពិនិត្យរកដំណើរការរបស់តម្រងនោម BUN

ពិនិត្យរកដំណើរការរបស់តម្រងនោម Creatinine plus EGFR

ពិនិត្យរកជាតិអេឡិចត្រូលីត Electrolytes

របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាព

Healthtime Pro 9$

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ - International Standard Medical Laboratory