កញ្ចប់ពិនិត្យឈាម​​​​​ មធ្យម

ពិភាក្សាជាមួយឱសថបណ្ឌិត

ពិនិត្យរកគ្រាប់ឈាម CBC

ពិនិត្យរកដំណើរការរបស់តម្រងនោម BUN

ពិនិត្យរកដំណើរការរបស់តម្រងនោម Creatinine plus EGFR

ពិនិត្យរកជាតិខ្លាញ់ Total Cholesterol ក្នុងឈាម

ពិនិត្យរកជាតិខ្លាញ់ទ្រីគ្លីសឺរីដ Triglycerides

ពិនិត្យរកជាតិខ្លាញ់ប្រភេទល្អ HDL

ពិនិត្យរកជាតិខ្លាញ់ប្រភេទមិនល្អ LDL

ពិនិត្យរកមើលមុខងាររបស់ថ្លើម Gamma GT

ពិនិត្យរកការប៉ះពាល់ថ្លើមឬសាច់ដុំថ្លើម​ SGOT(AST), SGPT(ALT)

ពិនិត្យរកមើលមុខងាររបស់ថ្លើម PAL

ពិនិត្យរកមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B HBs Ag

ពិនិត្យរកអង់ទីកររលាកថ្លើមប្រភេទ B Anti-HBs

ពិនិត្យរកមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C Anti HCV

របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាព

53$

មន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត ស្តង់ដារ អន្តរជាតិ - International Standard Medical Laboratory