មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល - Isabel Polyclinic


(9) 1.1k

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល - Isabel Polyclinic

អំពីយើង

គ្លីនិកអ៊ីសាប៊ែលយើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017 ៌បានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បរិក្ខាពេទ្រថ្មីៗទំនើប​ និង ​មានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតមានជំនាញ ប្រកបដោយភាពទុក្ខចិត្ត ។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់