មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល - Isabel Polyclinic


(9) 896

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល - Isabel Polyclinic
#29, St360, ឃុំ/សង្កាត់ ទួលស្វាយព្រៃទី ១, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា