មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព អ៊ីសាប៊ែល - Isabel Polyclinic


(9) 1.1k