មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic


(16) 2.7k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic
#40B-40C, St138, ឃុំ/សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ២, ស្រុក/ខណ្ឌ ទួលគោក, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា