វេជ្ជ. សុខ ប៊ុណ្ណារ៉ា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស
វេជ្ជ. សុខ ប៊ុណ្ណារ៉ា

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic