វេជ្ជ. យស់​ សំបូរ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស
វេជ្ជ. យស់​ សំបូរ

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic