នាង លាង​ឈីម | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស
នាង លាង​ឈីម

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic