ពិគ្រោះ​ជំងឺទូទៅ
Clinic Community 10$

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic