ពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីន វិភាគរាង្គកាយ
Clinic Community 30$

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic