ផ្នែកពិនិត្យ អេកូសាស្រ្ត
Clinic Community 15$

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic