ផ្នែក មន្ទីរពិសោធន៍
Japan Life  Poly Clinic 00$

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic