ផ្នែក លាងឈាមដោយម៉ាស៊ីនទំនើបចុងក្រោយបង្អស់ ( JMS )
Clinic Community ( បំពង់ថ្មី​​ )​ 150 $ សល់ 80 $ ( បំពង់ចាស់ ) 120 ​$ ​សល់​ ​ 50 $$

មន្ទីរពហុព្យាបាល​ ជប៉ុន ឡាយហ្វ៍ - Japan Life Polyclinic