គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន - Jasmine Dental Clinic


(92) 1k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកធ្មេញ ចាស្មីន - Jasmine Dental Clinic
#93B, St360, ឃុំ/សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ៣, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា