បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាល វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ បូនី


(21) 2.2k

បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាល វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ បូនី

អំពីយើង

Liver Center, Gastroscopy, colonoscopy, Ultrasound ( Echo ), Cooporate with SES ( Senior Expert Service ) - Dr. Med. Dieter Oehmer from Germany.

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Rithrina Justin Kong 1 ឆ្នាំ មុន

Warm hospitality and best service!