ពិគ្រោះយោបល់ពី​ ក្រពះ ពោះវៀន ថ្លើម

បន្ទប់ពិគ្រោះ និងព្យាបាល វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ បូនី