មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម


(25) 1.6k

មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសជំងឺតម្រងនោម និងលាងឈាម

អំពីយើង

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Ah Nou 1 ឆ្នាំ មុន

i want to know the doctor. He is Cambodian or another nationality.

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

Hello, dear...They are Cambodian Doctors...Thanks

ឆ្លើយតប