វេជ្ជ. លិប​ យូ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

២០០៣​-២០០៩ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

២០០៩-២០១២ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសចក្ខុរោគ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល​

២០១៥ បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសៃបាតភ្នែក​ ប្រទេសឥណ្ឌា

២០១៦- សិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្ត នៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈ

 

 

វេជ្ជ. លិប​ យូ

មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​ - Dr. Kong Piseth Eye Hospital