សាស្ត្រាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត គង់ ពិសិដ្ឋ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

-ជានាយកនៃមន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ
-ជាអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង និងជាប្រធានអគារចក្ខុរោគក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
-ប្រធានអាសនៈ និងជាសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនថ្នាក់វេជ្ជសាស្រ្តទូទៅ និងថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុរោគនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
-ប្រធានអាសនៈនៅវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ខ.ភ.ម
-អតីតនិស្សិតផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលភ្នំពេញជំនាន់ទី១៥ (បញ្ចប់ការសិក្សាឆ្នាំ១៩៩៣)
-ឆ្នាំ១៩៩៨ បម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង អគារចក្ខុរោគ
-បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាហ៊ីដុល ប្រទេសថៃ (រយៈពេល៤ឆ្នាំ) ដោយសិក្សាឯកទេសចក្ខុរោគ (រយៈពេល៣ឆ្នាំ) និងឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសៃបាតភ្នែក (រយៈពេល១ឆ្នាំ)
-បន្តបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង

សាស្ត្រាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត គង់ ពិសិដ្ឋ

មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​ - Dr. Kong Piseth Eye Hospital