វេជ្ជ. លី ម៉ារីណា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

២០០៤-២០១១ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវេជ្ជបណ្ឌិតទូទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

២០១១​-២០១៣ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសចក្ខុរោគនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល

២០១៦​ បញ្ចប់ការសិក្សាឯកទេសជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសរសៃបាតភ្នែកនៅទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េ

វេជ្ជ. លី ម៉ារីណា

មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​ - Dr. Kong Piseth Eye Hospital