ប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃ ៥%-១០% លើសេវាកម្មពិនិត្យភ្នែក នៅមន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​

នេះជាការផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានHealthogo App...

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពី៥-១០% លើសេវាកម្មពិនិត្យភ្នែក ភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែបង្ហាញHealthogo ទៅកាន់គ្លីនិក...

ព័ត៌មានបន្ថែមពីគ្លីនិក ៖ មន្ទីរពេទ្យភ្នែក ដុកទ័រ គង់ ពិសិដ្ឋ​​