គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ - Lim Taing Clinic


(29) 4k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ - Lim Taing Clinic
#16-18, Stណាគ្រី , ឃុំ/សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ស្រុក/ខណ្ឌ សែនសុខ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា