វេជ្ជ​. ម៉េង សុខ | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

វេជ្ជបណ្ឌិត​  ឯកទេស​ វះកាត់ប្តូរសន្លាក់ និងបាក់បែកឆ្អឹង។

វេជ្ជ​. ម៉េង សុខ

គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ - Lim Taing Clinic