វេជ្ជ. ទឹម សុម៉ាលី | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

គ្លីនិក លឹម តាំង អ័រគីដេ - Lim Taing Clinic