ការព្យាបាលផ្នែករោគអញ្ចាញធ្មេញ Professional Care & Periodontics
- បិតសារធាតុ sealant ការពាររោគពុកធ្មេញ (ធ្មេញ១) Fissure sealant (per tooth)  
- បិតសារធាតុ  diamine silver fluorideការពាររោគពុកធ្មេញ Ag
- ដាក់សារធាតុបំបាត់ស្រៀវធ្មេញ Desensitization                                            
- ការសំអាតកំណកកំបោរចេញពីឫសធ្មេញជ្រៅ Root Planning (per tooth)  
- ដាក់ថ្នាំព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញ Acute Periodontal Disease    
- ជំងឺអញ្ចាញជុំវិញថ្គាមទាល់ Pericoronitis        
- ដាក់ថ្នាំព្យាបាលដំបៅក្នុងមាត់ Canker Sore (mouth ulcer)      
- ឧបករណ៏ការពារ ភាពសង្កៀតធ្មេញ Night Guard      
- ឧបករណ៏ការពារ ធ្មេញពេលលេងកីឡា Mouth Guard (sport)    
- បិតថ្នាំការពារ ភាពរង្គើធ្មេញ T-Fix                                                      
- ការព្យាបាលសាមញ្ញ Simple Treatment
- កែសំរួលផ្ទៃទំពារ Occlusal Adjustment
- ថ្នាំប៉ះធ្មេញ Doc’s Best Cement  (DBC)
0.00$

Malis dental clinic