ផ្នែកព្យាបាលធ្មេញ Endodontics
- ការព្យាបាលធ្មេញ(ធ្មេញព្រៃ)Root Canal Treatment (Milk tooth)
- ការព្យាបាលធ្មេញ១ (ធ្មេញមុខ, ធ្មេញចង្គូម) Root Canal Treatment 1 (Incisor, Canine)
- ការព្យាបាលធ្មេញ២ (ថ្គាមតូច) Root Canal Treatment 2 (Pre molar)
- ការព្យាបាលធ្មេញ៣ (ថ្គាមធំ) Root Canal Treatment 3 (Molar)   
- ការព្យាបាលធ្មេញ៤(ថ្នាំ)Root Canal Treatment 4 (Medicine)  
- ដាក់ថ្នាំឣចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងរន្ធឫស Root Canal Filling  
- ការព្យាបាលធ្មេញឡើងវិញ១(ធ្មេញមុខ, ធ្មេញចង្គូម)Re- Root Canal Treatment (Incisor, Canine)
- ការព្យាបាលធ្មេញឡើងវិញ២(ថ្គាមតូច) Re- Root Canal Treatment (Pre molar)
- ការព្យាបាលធ្មេញឡើងវិញ៣(ថ្គាមធំ) Re- Root Canal Treatment (Molar)
- បង្គោលធ្មេញ១ Post Core (Metal) (2visits)  
- បង្គោលធ្មេញ២ Post Core (Glass fiber)(Incisor, Canine) (1-2visits)
- បង្គោលធ្មេញ៣ Post Core (Glass fiber)(Molar) (1-2visits)        
0.00$

Malis dental clinic