ដកធ្មេញ Extraction
-ធ្មេញព្រៃ Milk tooth                                                                              
-ធ្មេញស្រុក១(សាមញ្ញ)Permanent Tooth 1 (simple)  
-ធ្មេញស្រុក២ Permanent Tooth 2 (molar / wisdom tooth)
-ធ្មេញស្រុក៣(វះកាត់)Permanent Tooth 3 (surgical extraction)    
0.00$

Malis dental clinic