គ្លីនិកម៉ារីស្តូបតាខ្មៅ - Marie Stopes Takhmao


() 75

គ្លីនិកម៉ារីស្តូបតាខ្មៅ - Marie Stopes Takhmao

អំពីយើង

គ្លិនិកអង្គការម៉ារីស្តូបអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺ ជា ភ្នាក់ងារ ផ្តល់សេវាឈាន មុខ គេ ផ្នែក រំលូត កូនដោយសុវត្ថិភាព ពន្យារកំណើត សុខភាពបន្តពូជ និងផ្លូវភេទ។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់