មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ


(2) 673

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលរោគកុមារ ម៉ាក់ស៊ីឃែរ
#01 , St368, ឃុំ/សង្កាត់ បឹងកេងកងទី ៣, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា