មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ


(18) 1.7k

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ

អំពីយើង

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ក្នុងឆ្នាំ២០០៧​​ ដោយមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ជាច្រើនរូប​។

ម៉ោងធ្វើការ


បម្រើការ​ ២៤ម៉ោង/៧ថ្ងៃ

មតិយោបល់