មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ


(18) 1.6k

ទំនាក់ទំនង

មន្ទីរពហុព្យាបាល និងសម្ភព មេឌីឃែរ
#17Eo , St128, ឃុំ/សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ២, ស្រុក/ខណ្ឌ ដូនពេញ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា