គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists


(97) 6.8k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists
#25, St115, ឃុំ/សង្កាត់ បឹងព្រលឹត, ស្រុក/ខណ្ឌ ៧មករា, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា