សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

ប្រវត្តិការសិក្សាទាក់ទងនឹងវេជ្ជសាស្ត្រ៖

  • ឆ្នាំ១៩៨៨-១៩៩៤​ លោកបានសិក្សាថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
  • បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ១៩៩៥ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក
  • ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០១ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានសិក្សាថ្នាក់ឯកទេសចក្ខុរោគបន្ថែមរយៈពេល៣ឆ្នាំ នៅប្រទេសថៃ។

បទពិសោធន៍ការងារវេជ្ជសាស្ត្រ៖

  • លោកវេជ្ជបណ្ឌិត បានចូលរួ​មក្នុងកម្មវិធីជាតិសុខភាពភ្នែក មានតួនាទីជាប្រធាន និងជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារការពារភាពពិការភ្នែកទូទាំងប្រទេស
  • បច្ចុប្បន្ន លោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកឯកទេសចក្ខុរោគ និងជាប្រធានមន្ទីរពេលមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។
សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists