វេជ្ជ. អៀ រស្មី | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស
វេជ្ជ. អៀ រស្មី

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists