វេជ្ជ. ជុកម៉ុល កុសុម៉ា | វេជ្ជបណ្ឌិត ឯកទេស

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists