វះកាត់ភ្នែកឡើងបាយ

ការព្យាបាលតែមួយគត់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ គឺជាការវះកាត់។

0.00$

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists