កញ្ចប់ពិនិត្យធម្មតា
  • វាស់គំហើញ​ និង សំពាធទឹកក្នុងភ្នែក​
  • វាស់វ៉ែនតា 25$
  • ការមើលភ្នែក និង បាតភ្នែកតាមម៉ាស៊ីន 10$
  • ការថតបាតភ្នែក 35$
70$

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists