កញ្ចប់ជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែក

កញ្ចប់ពិនិត្យជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកត្រឹមតែ 80$ តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការណាត់ជួប ដោយបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម។ ការពិនិត្យរួមមាន

  • វាស់គំហើញ និង វាស់សំពាធទឹកក្នុងភ្នែក
  • វាសវ៉ែនតា
  • ការមើលភ្នែក និង បាតភ្នែកតាមម៉ាស៊ីន
  • ការស្កេនប្រអប់ភ្នែកមុខ (ធម្មតាតម្លៃ 35$)
  • ការស្កេនសរសៃបាតភ្នែកមុខ (ធម្មតាតម្លៃ 45$)
  • ការវាស់ដែនគំហើញ (ធម្មតាតម្លៃ 35$)

 

Meng Rutnin  Eye Specialist 80$

គ្លីនិកឯកទេសភ្នែក ម៉េង រ័ត្ននីន (វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ម៉េង) Meng-Rutnin Eye Specialists