មជ្ឈមណ្ឌល កែសម្ផស្ស ញូវើល - New World Plastic Surgery


(4) 1k

ទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌល កែសម្ផស្ស ញូវើល - New World Plastic Surgery
#17 , St566 , ឃុំ/សង្កាត់ បឹងកក់ទី ១, ស្រុក/ខណ្ឌ ទួលគោក, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា