វះកាត់កែក្បាលពោះ (Abdomino Plasty)

មជ្ឈមណ្ឌល កែសម្ផស្ស ញូវើល - New World Plastic Surgery