មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស


(9) 2.8k

ទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស
#55B, St225, ឃុំ/សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ២, ស្រុក/ខណ្ឌ ទួលគោក, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា