សម្ភព និងរោគស្រ្តី

បំបាត់ស្បែកសង្វា

ខ្សោយផ្លូវភេទ?មិនងេីបរឹង?មិនដល់កំពូល?
 

@ ព្យាបាលដោយប្រើកោសិកាស្ទែមសែលរបស់ខ្លួនផ្ទាល់

@មិនជឿ? ​សាកម្តងទេីបដឹង!!!

 Pheng bora 0.00$

មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសុខភាព អូហ្វីលីស