កញ្ចប់ពិនិត្យសុខភាព (Silver)
1 ការវិភាគគ្រាប់ឈាម
2 ពិនិត្យ​កំរិតជាតិស្ករក្នុងឈាម
3 ពិនិត្យជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាម
4 ពិនិត្យមុខងារថ្លើម
5 ពិនិត្យមុខងារក្រលៀន និង​ តម្រងនោម
6 ពិនិត្យជាតិអាស៊ីត​ (អ៊ុយរិច)​ ក្នុងឈាម
7 ពិនិត្យទឹកនោម
8 ថតសួតដោយហ្វីលខ្នាតធំ
9 ពិនិត្យរាងកាយទូទៅដោយវេជ្ជបណ្ឌិត
10 វាស់សម្ពាធឈាម ថ្លឹងទំងន់ វាស់កំពស់ និង ពិនិត្យភ្នែក
11 គូរប៉ុងពិសារអាហារ និង របាយការណ៍ពិនិត្យសុខភាព
12 កាតសមាជិករបស់មន្ទីរពេទ្យប៉ាវឡូ
1 Complete Blood Count (CBC)
2 Fasting Blood Sugar (FBS)
3 Lipid Profile (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
4 Liver Function Test (SGOT)
5 Kidney Function (BUN​ , Creatinine/GFR)
6 Uric Acid: Gout
7 Urine Analysis (UA)
8 Chest X-Ray
9 Physical Examinatio (PE)
10 Vital Signs & Eye Examination
11 Buffet Set & Medical Check up Report
12 Paolo Member Card
Healthtime Pro 80$

មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាវឡូ​ Paolo Hospital