គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ


(4) 17.6k

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ

អំពីយើង

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ គឺជាគ្លីនិកឯកទេសព្យាបាល និងវះកាត់ភ្នែក ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌល ព្យាបាលជំងឺទឺកដក់ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេស។ យើងផ្តោត សំខាន់លើការផ្តល់សេវាល្អដល់អតិថិជន ដោយតម្លៃសមរម្យ និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
សុផល 1 ឆ្នាំ មុន

Thank you for your help, Health Time

profile.png
Clinic Community 1 ឆ្នាំ មុន

Our pleasure :)

ឆ្លើយតប