គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ


(4) 17.7k

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ

អំពីយើង

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ គឺជាគ្លីនិកឯកទេសព្យាបាល និងវះកាត់ភ្នែក ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌល ព្យាបាលជំងឺទឺកដក់ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេស។ យើងផ្តោត សំខាន់លើការផ្តល់សេវាល្អដល់អតិថិជន ដោយតម្លៃសមរម្យ និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
សុផល អម្បាញ់មិញ

Thank you for your help, Health Time

profile.png
Clinic Community អម្បាញ់មិញ

Our pleasure :)

ឆ្លើយតប