គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ


(4) 17.7k

ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ
#47Eo, StVI-13, ឃុំ/សង្កាត់ ទួលសង្កែ, ស្រុក/ខណ្ឌ ឫស្សីកែវ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា