វះកាត់ជំងឺ​ឡើងសំពាធ​ទឹកក្នុងភ្នែក (Glaucoma)
0.00$

គ្លីនិកភ្នែក ភ្នំពេញ