ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក


(7) 3.7k

ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក

អំពីយើង

មានពិនិត្យ និងព្យាបាល មុខកេីតមុន ជាំមុខ អាចម៍រុយ មុខក្រហម អាលែកហ្សុី តាអក រមាស់ស្បែក ស្បែកក្បាលអង្គែ ជ្រុះសក់ កាមរេាគ រេាគបុរស និងបញ្ហាស្បែកផ្សេងៗទៀត

ម៉ោងធ្វើការមតិយោបល់

profile.png
Dara Sok 1 ឆ្នាំ មុន

ខ្ញុំមានបញ្ហាមានពងក្រហមនៅលើដែដងខ្លួននឹងមុខរយះពេលមួយខែធើអីមិនបាត់