ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក


(7) 3.7k

ទំនាក់ទំនង

ពេទ្យសើស្បែក ពីកូ អូឡាំពិក
#302E0, St284( ម្តំុលក់ថ្នាំពេទ្យផ្សារអូឡាំពិក), ឃុំ/សង្កាត់ អូឡាំពិក, ស្រុក/ខណ្ឌ ចំការមន, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា