បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ រីខូវើរី


() 871

ទំនាក់ទំនង

បន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺ រីខូវើរី
#186 , St12B, ឃុំ/សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ស្រុក/ខណ្ឌ សែនសុខ, ខេត្ត/រាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា